ایران فیدار > مقالات > کاتالوگ برد نایس A۰۱ | ایران فیدار
برد نایس - ریموت نایس - کرکره برقی | ایران فیدار

راهنمای اتصال سیم هاسیم کشی دستگاه را طبق نقشه و جدول مقابل انجام دهید.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار
کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

واحد کنترل دو ترمینال (۸و ۹) ولتاژ پایین(۲۴ ولت)برای فتوسل ها،سه ترمینال اضافی ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ برای دستورات و ورودی های امنیتی دارد.بعضی از این ورودی ها دارای عملکرد وابسته به برنامه ریزی است.

ورودی دستگاه های امنیتی

این ورودی می تواند با اتصاال NC , NO و یا مقاومت ۸.۲ کیلو اهم متصل داود.دیود ورودی در هنگام قابلیت حرکت روشن می شود.


ورودی گام به گام

هر دستور در این ورودی باعث سری حرکات باز ایست بسته ایست...میشود.اگر دستور برای ۳تا ۱۰ ثانیه باقی بماند درب باز خواهد شد و اگر بیش از ۱۰ ثانیه بماند بسته می شود.این عملکرد می تواند برای همزمان کردن واحدهای کنترل موازی به کار رود.
این ورودی می تواند برای عملیات باز برنامه ریزی شود.در این صورت عملیات باز ایست بسته - - - باز...انجام می شود.
ورودی گام به گام یک ورودی TTBUS است این باس قابلیت این را می دهد که چند واحد کنترل را با ۲ سیم موازی کنیم.

ورودی بسته
این ورودی برای سری بسته ایست باز ایست...و همچنین بستن اتوماتیک استفاده می شود.برنامه ریزی زمان کارکرد موتور

زمان کارکرد موتور بین ۰ تا ۱۲۰ ثانیه قابل تنظیم است.

۱) T۱ را فشار داده و نگه دارید موتور شروع به حرکت می کند.
۲) پس از ۵ ثانیه تایمر موتور شروع به شمارش می کند.
۳) تایمر موتور را چند ثانیه بیشتر از حداکثر زمان باز و بسته شدن بگیرید و سپس T۱ را رها کنید.


توابع قابل برنامه ریزی و توضیح آن

واحد کنترل ۳ ورودی دارد.بااستفاده از دیپ سوییچ می توان توابع قابل استفاده برای هر کاربر را طراحی کرد.این دیپ سوییچ ۴ کلید دارد که هر کدام می تواند در حالت on یا off باشد.

کلید ۱    Off      ورودی دستگاه امنیتی به صورت "ایست"
در این حالت اگر ورودی فعال نباشد موتور هیچ حرکتی را آغاز نمی کند.اگر در حین حرکت موتور ورودی غیر فعال شود موتور از حرکت باز می ایستد و یک حرکت جزیی در خلاف جهات خواهد داشت.

On ورودی دستگاه امنیتی به صورت "فتوسل"
در این حالت اگر ورودی فعال نباشد موتور فقط عملیات باز کردن درب را انجام میدهد.اگر در حین بسته شدن، ورودی غیر فعال شود موتور درب را کاملا باز می کند.

کلید ۲ Off استفاده ورودی گام به گام برای عملیات گام به گام
هر دستوری روی ورودی باعث اجرای عملیات باز ایست بسته ایست می شود.

 on       استفاده ورودی گام به گام برای عملیات باز کردن
باعث اجرای عملیات باز ایست باز ایست می شود.این تابع برای حالتی که تابعی برای بستن وجود - - - دارد مفید است.

کلید ۳و۴ : این دو کلید برای انتخاب نحوه اتصال بین ورودی دستگاه امنیتی و ورودی مشترک به کار می روند.
                                    off,off ورودی دستگاه امنیتی با اتصال NC
                                    On,on ورودی دستگاه امنیتی با اتصال NO
                                    Off,on ورودی دستگاه امنیتی با اتصال مقاومت ثابت ۸.۲ اهم
                                    On,off غیر مجاز
ست کردن ریموت

واحد کنترل می تواند با انواع فرستنده ها کار کند(مراجعه کنید به قسمت توصیف محصول ) کلیه فرستنده های VERY,SMILO,FLO قابل کارکرد با مدار کنترل هستند.ولی چون برنامه ریزی FLO و VERY با SMILO متفاوت است از یکی از این گروه ها باید استفاده کنید
چون نوع اولین فرستنده نوع فرستنده های بعد را مشخص می کند می توانید چک کنید که چه فرستنده ای به عنوان اولین فرستنده معرفی شده است.واحد کنترل را روشن کنید و تعداد چشمک زدن دیود رادیویی را بشمارید.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

برای اضافه کردن یک فرستنده می توانید از حافظه سازی وضعیت ۱ یا ۲ استفاده کنید.
وضعیت ۱:در این وضعیت عملکرد هر کلید روی فرستنده مشخص است.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

وضعیت ۲:در این وضعیت هر کلید روی فرستنده مربوط به یک تابع است.هر کلید تنها می تواند به یک تابع مرتبط کرد ،در حالی که می توان یک تابع را با چند کلید فعال کرد.برای هر کلید برنامه ریزی داده یک واحد حافظه اشغال می شود.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار
کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

برای انجام حافظه سازی به جدول ۱ یا ۲ مراجعه کنید.

جدول A۳ : حافظه سازی وضعیت ۱
۱.کلید T۲ را برای حداقل ۳ ثانیه نگه دارید.
۲.وقتی دیود رادیویی روشن شد کلید را رها کنید.
۳.در مدت ۱۰ ثانیه هر کلید از فرستنده را فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

اگر مراحل به درستی اجرا شده باشد دیود رادیویی ۳ بار چشمک می زند.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

حافظه سازی از راه دور

می توان فرستنده را بدون استفاده از کلید T۲ حافظه سازی کرد.فرستنده دوم باید در همان وضعیت فرستنده اول (وضعیت ۱یا ۲) حافظه سازی شود.

کاتالوگ برد نایس A01 | ایران فیدار

پاک کردن حافظه

۱) T۲ را فشار داده و نگه دارید.
۲) چراغ LED یک بار روشن شده و بعد خاموش و سپس شروع به چشمک زدن می کند.
۳) وقتیکه چراغ LED دفعه پنجم روشن شد قبل از اینکه خاموش شود دستتان را از روی T۲ بردارید.