ایران فیدار > > کاتالوگ جک ریلی سامفی | ایران فیدار

کاتالوگ جک ریلی سامفی

ثبت ریموت کنترل ها در حافظه

برای ثبت یک ریموت کنترل ابتدا دکمه PROG واحد کنترل را ۲ ثانیه فشار دهید. نشانگر قرمز به طور ثابت روشن می ماند سپس ظرف ۲ دقیقه برروی کانال ریموت کنترل که می خواهید با موتور مرتبط شود فشار دهید. نشانگر قرمز شروع به چشمک زدن می کند، ریموت کنترل در حافظه ثبت شده است.

کاتالوگ جک ریلی سامفی | ایران فیدار

انجام این فرآیند برروی کانالی که قبلاً در حافظه ثبت شده است ، باعث حذف آن از حافظه می شود. برای افزودن ریموت کنترل های دیگر  همین فرآیند را تکرار کنید.


کابل کشی جک ریلی سامفیکاتالوگ جک ریلی سامفی | ایران فیدار

پایه ۱ : نول
پایه ۲ : فاز 
پایه ۳-۴-۵ : ۴ مشترک و ۳ و ۵ موتور و خازن
پایه ۱-۴ : خروجی ۲۳۰ ولت چراغ چشمک زن (فلاشر)
پایه ۷ : مشترک برای ورودی های کنترل (۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲)
پایه ۸ : ورودی ابزار کنترل عملکرد ترتیبی
پایه ۹ : ورودی ابزار کنترل فقط بسته شدن
پایه ۱۰ : ورودی سلول های فتوالکتریک

پایه ۱۱ : سوئیچ انتهای حرکت باز شدن
پایه ۱۲ : سوئیچ انتهای حرکت بسته شدن
پایه ۱۳-۱۴ : خروجی ۱۲ ولت متناوب برای تغذیه تجهیزات جانبی
پایه ۱۵-۱۶ : خروجی های استفاده نشده
پایه ۱۷ : هسته آنتن
پایه ۱۸ : دسته سیم آنتن
پایه ۱۹ : عمومی پایه
پایه ۲۰ : ورودی ابزار کنترل عبور عابر پیاده

کاتالوگ جک ریلی سامفی | ایران فیدار

برای دریافت کاتالوگ کامل این محصول روی لینک کلیک کنید.

کاتالوگ